Naar inhoud
Anderwijs logo

Algemene voorwaarden

Deelname aan de Anderwijsprogramma’s geschiedt volgens onderstaande voorwaarden:

Aanmelding
Inkomensafhankelijke korting
Plaatsing
Terugtrekking en restitutie
Voorbehoud
Aansprakelijkheid
Alcohol
Foto en video
Geschillen

Aanmelding

Een deelnemer aanmelden voor een kamp kan via het inschrijfformulier. Dit formulier is op aanvraag in papieren vorm verkrijgbaar. Op het formulier vermeldt u onder andere in welke vakken bijgespijkerd moet worden. Geef liefst meer dan één, maar niet meer dan vier vakken op. Bijzonderheden, bijvoorbeeld ten aanzien van gezondheid of dieet, of specifieke (leer-)problemen kunt u ook vermelden. Let op: een aanmelding is pas definitief als u het kampgeld heeft overgemaakt op rekening NL68 TRIO 0198 4197 83 t.n.v. Vereniging Anderwijs te Utrecht, o.v.v. naam deelnemer en kampperiode, alsmede de deelname aan het kamp ondubbelzinnig schriftelijk door Anderwijs aan u is bevestigd. Indien u aanspraak maakt op de inkomenskorting (zie onder) dient u het kampgeld, verminderd met de veronderstelde korting, over te maken op de eerder genoemde rekening.

Inkomensafhankelijke korting

Vereniging Anderwijs wil niet dat de kosten een drempel vormen voor deelname aan een bijspijkerkamp. Zij verleent daarom op verzoek de volgende korting op basis van het bruto gezinsinkomen:

Maandinkomen brutoKorting
Meer dan € 3400,-Geen korting
€ 2200,- tot € 3400,-15%
€ 1300,- tot € 2200,-30%
Minder dan € 1300,-50%

Plaatsing

Plaatsing voor een kamp gebeurt op volgorde van betaling. In sommige gevallen kunt u dan ook worden verzocht een ander kamp te kiezen. Is door omstandigheden plaatsing niet mogelijk, dan krijgt u hierover zo snel mogelijk bericht en wordt het betaalde kampgeld teruggestort. De plaatsing van de deelnemer geschiedt volgens de voorwaarde dat hij of zij het gehele kamp aanwezig is. Ongeveer een week voor aanvang van het kamp (of bij latere opgave zo snel mogelijk) ontvangt u een brief met alle praktische gegevens, zoals een routebeschrijving en een overzicht van dingen die de deelnemer op het kamp nodig heeft.

Terugtrekking en restitutie

Terugtrekking na plaatsing voor een kamp dient u schriftelijk of per e-mail aan Anderwijs te melden.

Bij terugtrekking langer dan twee weken voor aanvang van het kamp, vindt restitutie van het betaalde kampgeld plaats. Op het terug te storten bedrag houdt Anderwijs een bedrag in van €50 voor gemaakte kosten. Bij terugtrekking binnen twee weken voor aanvang van het kamp blijft de gehele kampprijs verschuldigd.

Slechts indien vast komt te staan dat een dergelijke terugtrekking direct gevolg is van ziekte of andere vorm van overmacht, kan tot restitutie worden overgegaan. Een vergoeding van €50 blijft ook hier verschuldigd. In geval van ziekte of overmacht kan om bewijsstukken worden gevraagd.

Voorbehoud

Anderwijs behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld kampdata en prijzen door te voeren. Indien deze op u van toepassing zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kunt u eventueel binnen twee weken schriftelijk de overeenkomst ontbinden. U ontvangt dan een volledige restitutie van betaalde kampgelden.

Aansprakelijkheid

Voor kampdeelnemers wordt door Anderwijs geen verzekering afgesloten. U dient hiervoor zelf zorg te dragen. De vereniging Anderwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aan de deelnemer overkomen ziekte of ongevallen, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld van de vereniging.

Alcohol

Het is niet toegestaan voor deelnemers onder de 18 jaar om alcoholische drank mee te nemen naar of te nuttigen gedurende het kamp. Bij overtreding hiervan kan de leidingploeg van het betreffende kamp besluiten om de overtreder(s) per direct naar huis te sturen, zonder restitutie van het kampgeld of vergoeding voor de reiskosten. Het verstrekken van alcohol gedurende het kamp aan andere deelnemers jonger dan 18 jaar of het hen aanzetten tot het nuttigen ervan is eveneens niet toegestaan en wordt op dezelfde wijze bestraft.

Foto en video

Het kan voorkomen dat er foto’s en/of video-opnames gemaakt worden tijdens een kamp die op de website of op verschillende sociale media van Anderwijs geplaatst kunnen worden. Indien u als ouder/verzorger hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit voorafgaand aan het kamp schriftelijk bekendmaken bij het bestuur.

Geschillen

Als er onverhoopt een geschil ontstaat tussen u en Anderwijs, treedt het bestuur van de vereniging met u in overleg. Mocht hieruit geen oplossing voortvloeien, dan neemt het bestuur een bindende beslissing, tenzij u uiterlijk een maand nadat het overleg is gestaakt het geschil aan een bevoegde rechter voorlegt.

Reacties

Ieder jaar worden de reacties van ouders en deelnemers gebruikt om de opzet en inhoud van de kampen en de overige activiteiten verder te verbeteren. Wij zijn benieuwd naar de reactie van deelnemers en hun ouders. Neemt u hiervoor contact met ons op.

 

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 3 januari 2017.